poniedziałek 25 Cze
logoOGŁOSZENIE

Nabór na stanowisko instruktora świetlicy

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA ŚWIETLICY w miejscowościach: Frydman, Falsztyn, Niedzica Zamek, Niedzica, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Trybsz.


 

Umowa o prace w wymiarze 3/8 etatu ( 15 godzin tygodniowo) na czas określony.

 

 Czas pracy:  godziny popołudniowe od 15:00 do 18:00 , pięć dni w tygodniu (zgodnie z utworzonym planem pracy). Wymiar etatu może ulec zmianie w przypadku nie spełnienia wszystkich kryteriów.

 

1. Wymagania niezbędne:

 

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

 

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 

- cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

 

- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

- nie być karaną/ym za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz nie może toczyć się przeciwko niej   postępowanie karne,

 

-  posiadanie wykształcenia min. średniego

 

- posianie biegłej znajomości obsługi komputera 

 

2.Wymagania dodatkowe:

 

 - preferowane wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, nauczania początkowego, pedagogiki kulturalno-oświatowej lub studiów artystycznych,

 

- wysoka kultura osobista,

 

- komunikatywność,

 

- zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,

 

- umiejętność organizowania pracy własnej i zespołowej,

 

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania,

 

- dyspozycyjność,

 

- znajomość lokalnego środowiska,

 

- bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy,

 

- umiejętności plastyczne, muzyczne, sportowe,

 

     - kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność.

 

 

 

 

 

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 

-  organizowanie i prowadzenie zajęć na rzecz dzieci i młodzieży,

 

-  stworzenie odpowiedniego kwartalnego planu pracy z podziałem na sekcje: artystyczno-manualne, gry i zabawy edukacyjno-logiczne oraz ruchowo – integracyjne. Przedłożenie go do akceptacji Dyrektora GOK, a następnie realizowanie go zgodnie z założeniami,

 

- organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

 

- dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy,

 

-  informowanie mieszkańców sołectwa oraz szkołę o planowanych działaniach w świetlicy,

 

- zgłaszanie do GOK: usterek, awarii, potrzeb (środki czystości, inne),

 

- prowadzenie dokumentacji działalności świetlicy (listy obecności, portale społecznościowe).

 

 

 

4. Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny,

 

- curriculum vitae (ze zdjęciem) – podpisany odręcznie,

 

- koncepcja funkcjonowania świetlicy w podziale na bloki tematyczne w ujęciu kwartalnym,

 

- przykładowa lista potrzebnych materiałów do przeprowadzenia zajęć w ujęciu kwartalnym,

 

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 

-kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

 

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 )

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy ul. 3 Maja 16, 34-441 Niedzica  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.  do godziny 15.00, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora świetlicy ”.

 

Dokumenty, które wpłynąÂ  po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

 Krystyna Milaniak

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury