Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe przetwarzane w Gminnym Ośrodku Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016) informujemy:
 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gminnym Ośrodku Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy, adres: ul. 3 Maja 16; 34-441 Niedzica, tel: 18 262 94 84, e mail. gok@lapszenizne.pl
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych Gminnym Ośrodku Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy sprawuje Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) tel. 82 561 13 02 e-mail. inspektor@cbi24.pl
 3. Każdorazowo podczas przekazywania danych osobowych do Urzędu (np. przy składaniu wniosku) zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych;
 5. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ;
 6. Gminnym Ośrodku Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 7. Zbierane dane osobowe będą przechowywane przez  Gminnym Ośrodku Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) do celów archiwizacji;
 8. Osoby, których dane są przetwarzane w GOK mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania.
 9. Osoby, których dane są przetwarzane w GOK mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące osób, których dane są przetwarzane nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 11. W przypadkach, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości załatwienia Państwa sprawy, o którą Państwo wnioskują.
Skip to content