Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 1. Nazwa podmiotu publicznego

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gok.lapszenizne.pl/

 1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27.

 1. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Krystyna Milaniak

Email: gok@lapszenizne.pl

Telefon: 182629484, 603 089 332

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy są dodawane sukcesywnie.

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

 1. Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 1. Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • skala szarości;
 • negatywny kontrast;
 • czytelna czcionka.
 1. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23 (data przeglądu 2024-03-27)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. Informacje na temat procedury

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres mailowy: gok@lapszenizne.pl oraz w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy, ul. 3 Maja 16, 34-441 Niedzica.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 1. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok

10. Dokumenty

Na stronach GOK znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi  z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

11. Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

12. Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Do pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku (biuro, sala widowiskowa, toaleta) nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody. Do pomieszczeń znajdujących się na parterze (biblioteka, świetlica, toaleta) można wjechać wózkiem inwalidzkim przy pomocy drugiej osoby. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się samodzielnie na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku nie ma windy. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w pomieszczeniach mieszczących się na I piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić się do biura GOK, w celu obsłużenia danej osoby na parterze budynku lub poza budynkiem. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy jest oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

13. Dodatkowe informacje

Informacja  dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów został oznaczony kolorem kontrastowym.

W budynku nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Skip to content