Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA ŚWIETLICY w miejscowości Niedzica Zamek

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA ŚWIETLICY w miejscowości Niedzica Zamek.

Umowa o prace w wymiarze 3/8 etatu ( 15 godzin tygodniowo) na czas określony (zastępstwo).

Czas pracy: godziny popołudniowe od 15:00 do 18:00, pięć dni w tygodniu (zgodnie  z  utworzonym planem pracy). Wymiar etatu może ulec zmianie w przypadku nie spełnienia wszystkich kryteriów.

1.  Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie być karaną/ym za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne,
 • posiadanie wykształcenia min. średniego
 • posianie biegłej znajomości obsługi komputera

2.Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, nauczania początkowego, pedagogiki kulturalno-oświatowej lub studiów artystycznych,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizowania pracy własnej i zespołowej,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość lokalnego środowiska,
 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy,
 • umiejętności plastyczne, muzyczne, sportowe,
 • kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność.

3.  Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku: 

 • organizowanie i prowadzenie zajęć na rzecz dzieci i młodzieży,
 • stworzenie odpowiedniego kwartalnego planu pracy z podziałem na sekcje: artystyczno- manualne, gry i zabawy edukacyjno-logiczne oraz ruchowo – integracyjne. Przedłożenie go do akceptacji Dyrektora GOK, a następnie realizowanie go zgodnie z założeniami,
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy,
 • informowanie mieszkańców sołectwa oraz szkołę o planowanych działaniach w świetlicy,
 • zgłaszanie do GOK: usterek, awarii, potrzeb (środki czystości, inne),
 • prowadzenie dokumentacji działalności świetlicy (listy obecności, portale społecznościowe).

4.  Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (ze zdjęciem) – podpisany odręcznie,
 • koncepcja funkcjonowania świetlicy w podziale na bloki tematyczne w ujęciu kwartalnym,
 • przykładowa lista potrzebnych materiałów do przeprowadzenia zajęć w ujęciu kwartalnym,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie      innych      dokumentów     o     posiadanych      kwalifikacjach,      uprawnieniach      i umiejętnościach,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 )

5.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy ul. 3 Maja 16, 34-441 Niedzica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2019 r. do godziny 15.00, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora świetlicy ”.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Krystyna Milaniak

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Skip to content