Aktualności

„Każde dziecko ma talent. Rozwój kompetencji kulturalnych”

Zapraszamy do udziału w II edycji projektu „Każde dziecko ma talent. Rozwój kompetencji kulturalnych”. Tym razem można wziąć udział w warsztatach malarskich on-line pn. „Małopolska natura i dziedzictwo w obrazach”. Projekt objęła honorowym patronatem Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Głównym celem projektu jest tworzenie warunków do rozwijania potencjału, wiedzy, talentów i aktywności twórczej dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności, wrażliwego, o wysokiej kulturze osobistej, poprzez dostępność do edukacji i kultury w ramach edukacji pozaszkolnej prowadzonej drogą on-line w formie warsztatów, przez dzieci i młodzież z Małopolski.

Dla uczestników, to przygoda z profesjonalnym malarstwem, podczas której rozwijają swoją twórczą wyobraźnię, czując się jak prawdziwi artyści.

Szkolenie prowadzone jest w 4 stopniach edukacyjnych, po max. 1,5 h. Dokładne terminy spotkań on-line są ustalane z rodzicem/opiekunem prawnym – w przypadku osoby niepełnoletniej. Terminy spotkań dla wszystkich uczestników to październik – grudzień 2020 r. Warsztaty kończą się certyfikatem.

Organizator zapewnia materiały plastyczne do wykonania obrazu z każdego warsztatu: podobrazia, zestaw pędzli, komplet farb akrylowych.

Zajęcia prowadzone są w ramach nieodpłatnej działalności statutowej SIS LEGE ARTIS: w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Projekt, jako jeden z najlepszych został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach otwartego konkursu „EDUKACJA – zdalnie i cyfrowo”.

Zasady zgłoszenia i udziału w projekcie:

  • Należy wypełnić i przesłać on-line formularz zgłoszeniowy – osoby niepełnoletnie do projektu zgłaszają Rodzice/Opiekunowie prawni (w przypadku osoby niepełnoletniej)- link z formularzem tutaj

*Uwaga: tylko potwierdzone zgłoszenia uprawniają kandydata do udziału w warsztatach. Liczy się kolejność zgłoszeń.

  • Wiek zgłaszanego uczestnika: od 5 do 18 lat.
  • Miejsce zamieszkania: Małopolska.
  • Zapewnienie we własnym zakresie uczestnikowi dostępu do sieci internetowej oraz sprzętu stacjonarnego lub mobilnego do odbioru dźwięku i obrazu, które umożliwią połączenie się z artystą podczas zająć.

Więcej informacji można uzyskać u organizatora, czyli: Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, e-mail: biuro@sislegeartis.pl, tel.: +48 607 840 218.

Skip to content